ថ្លៃ ថ្លា  - Thlai Thla
Vanna Hem
ហែម វណ្ណា
Events
Home
About Vanna
Films
Events
Contacts
PRIDE 2013 FILM FEST (META HOUSE)
Posted on may 28, 2013

Meta House, Phnom Penh


PRIDE 2013 FILM FEST: KHMER AND CHINESE LADYBOYS
May 17th, 2013

"7PM: Khmer filmmaker Hem Vanna presents his documentation of the CAMBODIAN GAY PRIDE 2012 (2012, 27 mins), as well as three films about local lady-boys from different age groups with Engl. subs (Q&A)." (Meta House)
Categories :
Documentaries
Series of Documentary Films on Ladyboys
Posted on may 28, 2013

Bophana, Phnom Penh


Saturday, February 9 - 4pm
Series of Documentary Films on Ladyboys
Directed by Vanna Hem, 93 min, 2012, Khmer version with English subtitles

"The series includes “Two Lives, One Heart” featuring the life of Julie who struggles for her freedom; “Too Late To Change” revealing the experience of Kahei, a ladyboy during Khmer Rouge; “My Name UNTAC” discussing the life of a Cambodian-African ladyboy who faces a lot of discrimination; and “Cambodian Gay Pride 2011-2012” showing some activities around the event of Cambodian Gay Pride which takes place from May 10 to 17 every year." (Screening Program February 2013, Bophana Center)

"ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ៩ កុម្ភៈ ម៉ោង ៤ រសៀល
ភាពយន្តឯកសារ និយាយអំពីភេទទីបី
ដឹកនាំដោយ ហែម វណ្ណា, ១ម៉ោង៣៣នាទី, ២០១២, ភាសាខ្មែរ និង មានអក្សរ រត់ពីក្រោមជាភាសាអង់គ្លេស

ជីវិតពីរចិត្តតែមួយ : និយាយអំពីជូលី ព្យាយាមដើម្បីសេរីភាពរបស់នាង ។ ហួសពេលនឹងកែ : និយាយពីបទពិសោធន៍របស់ហេង ហៃដែលរស់ជាភេទទីបីក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ។ ខ្ញុំឈ្មោះអ៊ុនតាក់ : ជីវិតជាភេទទីបីដែលប្រឈមមុខនឹងការរើសអើង ។ Cambodian Gay Pride 2011-2012 : និយាយអំពីមោទនភាពអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០១១-២០១២ ។ " (កម្មវិធីបញ្ចាំងភាពយន្ត ខែ​កុម្ភៈ ២០១៣ បុប្ផាណា)
Categories :
Documentaries